BIBLIOTEKA
KWARTALNIKA NAUKOWEGO
FIDES ET RATIO
NUMERU 4 (48) 2021
W BIBLIOTECE:
CZĘŚĆ I

Rola i znaczenie Kartezjańskiej idei
Nieskończoności w metafizyce Levinasa
Magdalena Kozak
Teizm ewolucyjny Henryka Levittoux
w kontekście polskim i międzynarodowym

Michał Wagner
Ontologia i meta-fizyka informacji
Jacek Leszek Łapiński
Jean-Paul Sartre i Louis Lavelle
– dwie egzystencjalne koncepcje humanizmu
i ich konsekwencje etyczne

Władysław Zuziak
CZĘŚĆ II

Analiza współczesnych koncepcji
ludzkiej wiedzy Jezusa

Michał Kumorek
Antropologia serca drogą
do dialogu ekumenicznego

Jolanta Kraśniewska
Na rzecz człowieka
– personalistyczne aspekty myśli Jana Pawła II

Dominika Żukowska-Gardzińska
Psychologiczna problematyka
moralności religijnej
w okresie średniej i późnej dorosłości

Małgorzata Tatala
Predyktory duchowej transcendencji u kobiet.
Różnice międzypokoleniowe

Agnieszka Kozerska
CZĘŚĆ III
Korzystanie z mediów
jako predyktor religijności młodych dorosłych
w kontekście ich stylów tożsamości
oraz religijności rodziców
Marzena Kutt, Marzena Lelek-Kratiuk
Aktywność internetowa
i komunikacja rodziców
z wykorzystaniem nowych mediów
– przegląd literatury
Paulina Szymańska
Rola ołtarza i tabernakulum
we wnętrzu Kościoła Katolickiego
w świetle zaleceń posoborowych
i architektonicznego projektowania
wnętrza kościoła
Mirosław Bogdan
Nowoczesność w służbie wiary.
Zespół kaplic tajemnic
Różańca Świętego Kalwarii
w Katowicach-Panewnikach

Aneta Borowik
CZĘŚĆ IV
Relacje przebaczenia, satysfakcji z życia
oraz empatii u honorowych krwiodawców.
Mediacyjna rola przebaczenia
Paweł Kosowski
Polska adaptacja
The State Self-forgivness Scale
- Skali Epizodycznego Przebaczenia Sobie
Justyna Mróz, Wojciech Sornat
Specyfika sfery afektywnej małżonków
o wyższym i niższym poziomie transgresji
Lidia Dakowicz

Typologia osób w średniej i późnej dorosłości
pod względem profilu radzenia sobie
z codziennymi wydarzeniami
Adam Falewicz, Stanisława Steuden
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
jako wartość - macierzyństwo
w perspektywie noetycznej
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka,
Tadeusz Pietras
Trening komunikacji funkcjonalnej
w rozwijaniu zachowań werbalnych
i terapii zachowań trudnych osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Aneta Lew-Koralewicz
Resocjalizacyjny wymiar
religijności więźniów
Dariusz Sarzała,
Wojciech Piestrzyński

Zamienić ból na myślenie o pięknu.
Kształcenie młodych kobiet
jako forma ratowania życia
w świetle wspomnień z FKL Ravensbrück
Wandy Półtawskiej, Urszuli Wińskiej
i Karoliny Lanckorońskiej

Bogusława Filipowicz
Problemy krytyki
teczek SB
jako źródeł historycznych
Bolesław Szewc
BIBLIOTEKA KWARTALNIKA

KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO